Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van GL Sport en op alle met GL Sport aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door GL Sport is ingestemd.
1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met GL Sport in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 GL Sport behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van GL Sport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8 GL Sport is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. GL Sport is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
– een offerte door de Koper is getekend en door GL Sport is ontvangen ingeval door GL Sport een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
– de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan GL Sport via elektronische weg is verzonden en door GL Sport is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
2.6 Koper en GL Sport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van GL Sport zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. GL Sport is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die GL Sport in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door GL Sport worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het land waar de goederen naartoe gestuurd worden. Binnen Nederland geldt een lager tarief dan in het buitenland. Zie hiervoor de “Bezorgen” pagina op deze website.

4 Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
– iDEAL;
– Maestro;
– Mastercard;
– MrCash;
– Sofort;
– Visa;
– Giropay;
4.2 GL Sport kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.3 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.4 In het geval door GL Sport een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.5 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. GL Sport is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.7 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die GL Sport als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens
(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.8 In geval van niet-tijdige betaling is GL Sport bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5 Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft GL Sport ernaar om bestellingen die voor 16 uur op een werkdag zijn geplaatst na betaling dezelfde dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. GL Sport kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient GL Sport de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5445,36. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van GL Sport geldt dat ruilen is toegestaan binnen veertien (14) dagen na levering bij GL Sport. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
6.2 De artikelen worden niet terug genomen indien het artikel:
1. Beschadigd is of slijtage vertoond.
2. Gedragen is (buiten het normale passen om).
3. Je hebt getracht een gebrek te herstellen.
4. Gewassen is door de consument.
5. De gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
6.3 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3.De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
6.4 Overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij GL Sport, binnen veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie.
6.5 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt GL Sport zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde.

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met GL Sport is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door GL Sport geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. GL Sport vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van GL Sport.
8.3 GL Sport is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via 8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van GL Sport of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.6 De Koper is gehouden GL Sport te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen GL Sport mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat GL Sport op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. GL Sport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is GL Sport niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10 Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij GL Sport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GL Sport haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11 Persoonsgegevens

11.1 GL Sport zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving.

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van GL Sport of overeenkomsten gesloten met GL Sport worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13 Recht op retour

Koper heeft het recht hebben om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren naar GL Sport, Hoogstraat 2, 4524 AC Sluis. Terugbetaling zal na ontvangst en controle zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch uiterlijk binnen 14 dagen. De terugbetaling zal geschieden naar de rekening waarvandaan de order door de koper is betaald.

LET OP: Uitzondering op retourneren zijn badmode en ondergoed.

  • Badmode en ondergoed vallen onder de categorie artikelen van persoonlijke aard en kunnen om hygiënische redenen niet worden geretourneerd.

14 Diversen

14.1 GL Sport is gevestigd te (4524 AC) Sluis, Hoogstraat 2 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Terneuzen onder nr.50029754. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer +31 (0) 117 420279 of via het e-mailadres info@glsport.nl. Het BTW-identificatienummer is NL822499885B01.
14.2 GL Sport streeft ernaar om de door haar ontvangen emails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.

Contacteer ons

© 2024 GL Sport BV - Hoogstraat 2, 4524 AC Sluis (NL) - BTW NL 822499885 B01 - Unieke service - Privacy policy - Cookie policy - Sitemap Quoted: Websites met méér

Om je shopervaring te verbeteren maakt GL Sport gebruik van cookies. Meer informatie    OK